A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America

Barnett, J. V., Harris, R. A., & Mulvany, M. J. (2017). A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America. FEBS Open Bio7(10), 1444–1452. http://doi.org/10.1002/2211-5463.12305

Verslag van een onderzoek bij twee Amerikaanse en twee Europese instituten op het terrein van het bio-medisch onderzoek. De analyse is gebaseerd op 63 gedetailleerde vragen met betrekking tot de onderzoeksomgeving, toelatingscriteria, inhoud van programma’s, begeleiding, het proefschrift, de beoordeling van het proefschrift en de structuur van de graduate school. De resultaten laten zien dat er weliswaar aanzienlijke overlap is in de doelen en inhoud van PhD-programma’s, maar dat er ook aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de structuur van PhD-programma’s, begeleiding en beoordeling van proefschriften. Deze verschillen worden in detail geanalyseerd ter bespreking van hun relatieve voor- en nadelen. Artikel

Workshop Langpromoveren

Onderwerp
Het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding biedt in 2018 een workshop aan rond het onderwerp Langpromoveren. Centraal staan de promovendi die zeer lang over het promotietraject doen.
Doel
Het doel van de workshop is om via kleinschalig onderzoek kennis te verwerven over de promovendi die bij onze graduate school met hun promotieonderzoek zijn begonnen maar een zodanige vertraging hebben opgelopen dat gevreesd moet worden voor een goede afloop. De aandacht richt zich in de workshop niet alleen op gestopte promovendi maar ook op promovendi wier contract of beurs (bijna) afgelopen is terwijl er nog veel werk aan de winkel is. De workshop richt zich niet alleen op de oorzaken maar ook op de vraag wat de graduate school en de betrokken begeleiders kunnen doen om de kans op voltooiing zo groot mogelijk te maken. De workshop is met name bedoeld voor coördinatoren van graduate schools. Voor meer informatie raadplege men Workshop Langpromoveren

Uitval en vertraging bij promovendi. Verslag van workshop.

Op 15 december 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding een workshop rond het thema van vertraging en uitval onder promovendi in Nederland. Een aanzienlijk percentage promovendi (landelijk 25%) maakt het promotie-traject niet af en eigenlijk weten we niet precies waarom. Deze bijeenkomst stond in het teken van het bijeen-brengen van casuïstiek, kennis en best practices betreffende dit onderwerp.
Centrale vragen
De centrale vraag luidde: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van uitval? Sub-vragen waren o.a.: Zijn er harde cijfers bekend en zo ja hoe zien die eruit? Zijn er risicogroepen aan te wijzen? En zijn er verschillen te onderscheiden tussen vakgebieden of tussen graduate schools? Wat kunnen graduate schools doen om het probleem aan te pakken. Men treft hier het verslag van de bijeenkomst: 15 december 2017 Verslag

Voor een gedetailleerd overzicht van de programma onderdelen en inleidingen raadplege men de webpagina Ontmoetingen