Ontmoetingen

Vertraging en uitval onder promovendi (2017)

‘Klaar in vier jaar’ is het motto van elke startende promovendus. Alleen lukt dat lang niet bij allemaal. Cijfers van de VSNU en eigen onderzoek naar uitval en vertraging laten enorme verschillen zien tussen universiteiten en tussen vakgebieden, en zelfs binnen een en hetzelfde vakgebied.  Wat is de wereld achter die kale cijfers? Wat zijn de faal- en succesfactoren? En wat kunnen promovendi, begeleiders en graduate schools doen om het hoofd te bieden aan grote vertraging? Daarover ging het in deze workshop, de vierde in de serie workshops die ‘het promotiecentrum’ sinds 2015 organiseert.
De volgende inleidingen werden plenair verzorgd:

 • Wat weten we op populatieniveau over uitval en vertraging? Korte toelichting door Gab van Winkel (WUR) op methodologie en cijfermateriaal dat de deelnemers tevoren kregen toegestuurd. Inleiding Gab van Winkel
 • Welke rol spelen de persoonlijke kwaliteiten of zorgen van een promovendus? Inleiding door Paula Meesters (TuDelft) over de invloed van persoonlijke omstandigheden op een promotietraject, en de eisen die promoveren aan promovendi en begeleiders stelt.Inleiding Paula Meesters
 • Zijn er risicogroepen binnen onze promovendi? Inge van der Weijden (CWTS Leiden) rapporteerde over de uitkomst van haar recente onderzoek naar welbevinden en stress onder promovendi.Inleiding Inge van der Weijden

Na de inleidingen werd in vier subgroepen over specifieke aspecten doorgepraat. Per onderwerp wordt een link getoond naar de desbetreffende inleiding.

 • Hervé Tijssen, PhD Dean, Tilburg Law School – Voortgangsgesprekken en exitgesprekken, aanpak en resultaat.Inleiding Hervé Tijssen
 • Ad van Dommelen, Onderwijsdirecteur Research School SENSE – Wat kan de Graduate / Research School nog meer doen?Inleiding Ad van Dommelen
 • Monique Draijer, Career Councelor promovendi TU Delft – Wat doet succesvolle promovendi overwegen om toch te stoppen?
 • Claudius van de Vijver, PhD Programme Coordinator Graduate School PE&RC – Waar lopen internationale promovendi tegenaan?Inleiding Claudius van de Vijver

De bijeenkomst werd afgesloten met een forum waarin drie gepromoveerden –  Anne Lafarre,Katja Lubina, Guido Camps –  verslag deden van hun eigen, soms zeer snelle traject. Centraal stond de vraag wat promovendi en begeleiders kunnen doen om vertraging te voorkomen.

De bijeenkomst werd afgesloten door Hans Sonneveld. Hij bood namens het Promotiecentrum een workshop aan voor graduate school coördinatoren, specifiek gericht op ‘langpromoveerders’. Doel van de workshop is te leren hoe je hen weer in beeld krijgt, en te onderzoeken wat er bij hen speelt zodat ze hun promotie, met steun van hun begeleiders, alsnog kunnen afronden.Workshop Langpromoveerder

Een samenvatting van het besprokene treft men in:  15 december 2017: Het Verslag

Dissertatiekwaliteit in Nederland (2017)

Op 20 Januari 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding bij en met steun van de TuDelft een conferentie over de kwaliteit van de in Nederland verdedigde dissertaties. Directe aanleiding om deze dag te organiseren is dat we in Nederland veel weten over het promotierendement, de promotieduur en de arbeidsmarktperspectieven, maar geen onderbouwde conclusies kunnen trekken wat betreft de kwaliteiten van het eindproduct van al die promotie inspanningen.
We stelden de volgende doelen en vragen centraal:

 • Het starten van een gesprek over de dissertatiekwaliteit, de beoordelingsprocedures en de trends die we waarnemen, dat alles op een boven-incidenteel niveau.
 • Een inventarisatie van hot issues die om onze aandacht roepen.
 • Een antwoord op de vraag naar wat te doen. Of kunnen we dit onderwerp laten rusten omdat het perfect geregeld is?  Moeten we eerst nog nader onderzoek verrichten, of is directe actie vereist?

Naar aanleiding van de vooraf verzamelde informatie en de gedachtewisselingen tijdens de discussiedag hebben wij een verslag geschreven: Dissertatiekwaliteit – Tussenstand 2017.

De bezoekers van onze website vinden hier het materiaal dat aan de gedachtewisselingen ten grondslag lag.

 1. Just Vlak en Gab van Winkel, Kwaliteitsborging rond dissertaties, Wageningen University
 2. An Goris, Een getrapt model van dissertatiebeoordelingen, KU Leuven
 3. Linda van Klink, Proefpromoties, Tilburg University, School of Economics and Management
 4. Hans Sonneveld, De analyse van beoordelingsformulieren,
 5. Hervé Tijssen, Beoordelingsformulieren en Voorbeeld, Tilburg University, Tilburg Graduate Law School
 6. Gab van Winkel, Een beoordelingsinstrument: de ‘rubric’, Beoordelingsformulier met ‘rubric’, PhD’s authorship statement, Wageningen University

Op verzoek van graduate schools, onderzoekscholen, promotoren, promovendi en organisaties die betrokken zijn bij het promoveren in Nederland kan het PromotieCentrum een- of meerdaagse bijeenkomsten organiseren.

Men kan daarbij denken aan workshops, conferenties, besprekingen van onderzoeks- of beleidsdocumenten en intervisiebijeenkomsten.

 

Voorbeelden.

 • “Nationale samenwerking in de opleiding van promovendi in een situatie van beperkte financiële mogelijkheden”
 • “Het begeleiden van (buitenlandse) promovendi”
 • “De samenwerking in interdisciplinaire onderzoeksgroepen”
 • “De gevolgen van Research MA programma’s voor promotieopleidingen”
 • “De beoordeling van vorderingen van promovendi”
 • “Promovendi en de voorbereiding op de arbeidsmarkt”