Bestuur

Voorzitster van het bestuur  (vanaf Maart 2020)

  • Inge van der Weiden. Senior researcher, lecturer and PhD coordinator Center for Science and Technology Studies (CWTS), University of Leiden.

Leden van het bestuur (vanaf Maart 2020)

  • Gab van Winkel. Researcher and adviser on doctoral education. Division: Corporate Strategy & Accounts, Subdivision Dean of Research Office. Wageningen University.
  • Linda Martens. Policy officer research. Tilburg Law School, Tilburg University.
  • Hannerieke van der Boom. FHML Policy Advisor PhD Affairs, PhD TRACK coordinator & CAPHRI PhD coordinator. Maastricht University.
  • Paul van Dijk. Director Twente Graduate School. University of Twente.
  • Hans Sonneveld. Advisor and researcher with regard to doctoral programs. Former president of the board.

Professionalisering van promovendibegeleiding

Vrijdag 20 september 2019 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) in Tilburg een discussiebijeenkomst over de professionalisering van de promotieopleiding. 37 collega’s met leidinggevende functies in de organisatie van het promoveren aan 13 Nederlandse universiteiten waren aanwezig. Ook promovendi waren vertegenwoordigd.

Inleidingen

De bijeenkomst startte met een inleiding door de voorzitter van het NECPO, Hans Sonneveld (Stellingen HS). Daarna presenteerden Hannerieke van der Boom (Maastricht University, Presentatie HvdB) en Joris Veenhoven (Universiteit Utrecht, Presentatie JV) hun ervaringen met respectievelijk de ontwikkeling van een programma voorpromovendibegeleiders en de uitvoering daarvan.

Eisen aan trainingen

De deelnemers gingen daarna uiteen in drie subgroepen. Zij bespraken de eisen die aan programma’s voor begeleiders gesteld zouden moeten worden. Uitkomsten werden vervolgens plenair gepresenteerd. Daarna presenteerde promovenda Annemarie Balvert (Presentatie AB) namens de PhD council Tilburg Law School een reflectie. Tenslotte trokken de deelnemers enkele voorzichtige conclusies wat betreft de wenselijkheid van een programma voor promovendibegeleiders en de organisatorische randvoorwaarden daarvoor.

Verslag bijeenkomst

 

Professionalisering promotiebegeleiding – bijeenkomst

Het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) organiseert op vrijdag 20 september 2019 aan de Universiteit Tilburg een bijeenkomst. Onderwerp: uitwisseling van ervaringen met het professionaliseren van de promovendibegeleiding. We zullen daarom onder meer de bestaande programma’s vergelijken.

Vragen

Enkele vragen die we in dit verband willen behandelen zijn de volgende. Geven oordelen van promovendi over hun begeleiding aanleiding om tot ondersteuning van de promovendibegeleiders over te gaan? Welke onderwerpen moeten deel uitmaken van de programma’s? Wat is qua tijd een realistische opzet? Wie moeten deze programma’s verzorgen en hoe kunnen we vaststellen of ze effect hebben?

Inschrijving

De inschrijving voor de bijeenkomst is gesloten.

Meetings Doctoral Project – a manual

Intro
Doing a PhD is a collaboration. Central to this is the PhD candidate, but many other people are involved too. They collaborate with the PhD candidate in order to make it as
successful as possible: supervisors, PhD mentors, and representatives
of the departments and Graduate School. The manual describes the Doctoral Project Meetings of all parties involved.

Meetings
Throughout the PhD process, the collaboration includes a number of milestones; the mandatory progress meetings. These serve to facilitate and document the research
progress. The meetings are the place to explain things, make plans and evaluate results. Depending on the type of meeting, different people collaborating in a PhD process are involved.

Manual describing the meetings
This manual of the Delft Graduate school of Industrial Design Engineering describes who is present at which meeting, and explains who does what before, during, and after each meeting. And why. In the first year, five meetings serve to ensure that the PhD project gets a strong definition and gets off to a good start. In the later years up to the doctoral defense, there is a yearly progress meeting where the candidate gets feedback on the development of his skills. IDE GS Meeting Manual Sept 2018

Verslag Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi

Vrijdagmiddag 12 oktober 2018 vond in Leiden de Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) en het Dual PhD Centre.

@Foto: H. de Winter

Na de openingswoorden van dagvoorzitter Hans Sonneveld nam Pieter Slaman (Dual PhD Centre) het woord om te vertellen over de mogelijkheden die het centrum biedt aan buitenpromovendi. Om de slagingskansen van de duale en buitenpromovendi te verbeteren is er vanuit het Dual PhD Centre een speciaal ondersteuningsprogramma ontworpen. De buitenpromovendus wordt begeleid bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel, scholing, de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de financiering van het promotieonderzoek. Presentatie_Pieter Slaman
Buitenpromovendi Anita van der Hulst en Jos de Jong deelden hun ervaringen over het volbrengen van het promotietraject.
Vervolgens lichtte Inge van der Weijden (NECPO en CWTS, Universiteit Leiden) het onderzoek naar de belevingen van buitenpromovendi toe. De deelnemers konden via hun smartphone stemmen op verschillende stellingen.Presentatie Inge van der Weijden

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit vier verschillende parallelle workshops:- – Kerstin van Tiggelen, Expertise Centrum Buitenpromovendi, Presentatie Kerstin van Tiggelen
Patty Leijten, Research Institute Child Development and Education, UvA
Menno Fenger, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotie-begeleiding, Presentatie Heleen van Luijn

Na 45 informatieve minuten kwamen de vier groepen opnieuw bij elkaar om de uitkomsten van de workshops met elkaar te delen. Opvallend was dat alle deelnemers het erover eens waren dat universiteiten meer aandacht moeten hebben voor hun buitenpromovendi.
De workshop werd afgesloten met een panel met drie werkgevers waar momenteel buitenpromovendi werkzaam zijn. In het panel namen Caroline Hamm (Ministerie van Defensie), Peter Edelman (Berenschot) en Daniël Meijer (Gemeente Leiden) plaats om de vragen onder begeleiding van Hans Sonneveld te beantwoorden.

@Foto: H. de Winter

Tot slot. Deze bijeenkomst zorgde voor meer bewustzijn van de behoeften van buitenpromovendi binnen de universiteiten. Daarnaast leverde het een schat aan informatie op over de kenmerken van het promoveren als duale of externe promovendus. Heel veel vragen  zoals ‘hoeveel beginnen er, hoeveel maken het af’, ‘verschillen hun dissertaties in kwalitatief opzicht van die van full time promovendi’ en ‘beschikken zij en hun begeleiders over meer vrijheid bij de keuze van het onderwerp’ zijn echter nog onbeantwoord, en vragen om meer grootschalig onderzoek. Zie voor een wat uitgebreider verslag Verslag Buitenpromovendi

 

Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi

Het Expertise Centrum voor de Promotie Opleiding en het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden organiseren op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 een workshop over Buitenpromovendi.

Achtergrond

We kennen in Nederland een grote groep promovendi die niet in dienst zijn van de universiteit maar wel werken aan een promotieonderzoek. Hoewel de opbrengst voor de universiteit hetzelfde is, krijgen deze buitenpromovendi vaak weinig aandacht en ondersteuning. Vaak vormen de begeleiders de enige connectie met de universiteit en staan ze beperkt of niet op de radar van graduate schools. Terwijl graduate schools ook voor buitenpromovendi meerwaarde kunnen hebben.

Voorbeelden van buitenpromovendi zijn: (1) personen die (naast hun baan) volledig in hun eigen tijd aan een promotie werken; (2) personen die een beperkte hoeveelheid tijd krijgen, bijvoorbeeld 1 dag per week, om in de baas zijn/haar tijd aan de promotie te werken; (3) gepensioneerden die aan een promotie werken.

Workshop

In deze interactieve workshop besteden we aandacht aan de vraag hoe universiteiten buitenpromovendi optimaal kunnen ondersteunen in hun promotietraject. Deelnemers krijgen een beeld van de diverse programma’s die universiteiten en andere organisaties in Nederland hebben ontwikkeld voor buitenpromovendi. We rapporteren uitkomsten van onderzoek naar buitenpromovendi. En buitenpromovendi delen zelf hun ervaringen.

Programma

Dagvoorzitter: Hans Sonneveld

Opening – door Johannes Magliano-Tromp (directeur Dual PhD Centre)

De ondersteuning van buitenpromovendi – door Pieter Slaman (Dual PhD Centre)

Ervaringen van buitenpromovendi – met o.a. Jos de Jong & Anita van der Hulst

Onderzoek naar buitenpromovendi – door Inge van der Weijden (CWTS)

Bestaande programma’s voor buitenpromovendi – Break out sessies
– Kerstin van Tiggelen, Expertise Centrum Buitenpromovendi
– Patty Leijten, Research Institute Child Development and Education, UvA
– Menno Fenger, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
– Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotiebegeleiding

Promoverende werknemers: meerwaarde? – Panel met werkgevers
– Peter Edelman, Berenschot
– Daniël Meijer, Gemeente Leiden
– Caroline Hamm, Ministerie van Defensie

Evaluatie van promotiebegeleiding aan de ETH Zürich

A survey on the doctoral supervision practices at ETH Zurich, with two objectives: (i) draw a picture of the actual supervision practices at ETH, and (ii) investigate the doctoral students’ satisfaction with respect to their supervision and the impact of specific practices. Based on 1’594 completed survey answers (corresponding to a
response rate of ~36%) this report summarizes (Romain, Kuzmanovska,Ripin, 2018), AVETH_Supervision_Survey_reportFinal.

A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America

Barnett, J. V., Harris, R. A., & Mulvany, M. J. (2017). A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America. FEBS Open Bio7(10), 1444–1452. http://doi.org/10.1002/2211-5463.12305

Verslag van een onderzoek bij twee Amerikaanse en twee Europese instituten op het terrein van het bio-medisch onderzoek. De analyse is gebaseerd op 63 gedetailleerde vragen met betrekking tot de onderzoeksomgeving, toelatingscriteria, inhoud van programma’s, begeleiding, het proefschrift, de beoordeling van het proefschrift en de structuur van de graduate school. De resultaten laten zien dat er weliswaar aanzienlijke overlap is in de doelen en inhoud van PhD-programma’s, maar dat er ook aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de structuur van PhD-programma’s, begeleiding en beoordeling van proefschriften. Deze verschillen worden in detail geanalyseerd ter bespreking van hun relatieve voor- en nadelen. Artikel

Workshop Langpromoveren

Onderwerp
Het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding biedt in 2018 een workshop aan rond het onderwerp Langpromoveren. Centraal staan de promovendi die zeer lang over het promotietraject doen.
Doel
Het doel van de workshop is om via kleinschalig onderzoek kennis te verwerven over de promovendi die bij onze graduate school met hun promotieonderzoek zijn begonnen maar een zodanige vertraging hebben opgelopen dat gevreesd moet worden voor een goede afloop. De aandacht richt zich in de workshop niet alleen op gestopte promovendi maar ook op promovendi wier contract of beurs (bijna) afgelopen is terwijl er nog veel werk aan de winkel is. De workshop richt zich niet alleen op de oorzaken maar ook op de vraag wat de graduate school en de betrokken begeleiders kunnen doen om de kans op voltooiing zo groot mogelijk te maken. De workshop is met name bedoeld voor coördinatoren van graduate schools. Voor meer informatie raadplege men Workshop Langpromoveren

Uitval en vertraging bij promovendi. Verslag van workshop.

Op 15 december 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding een workshop rond het thema van vertraging en uitval onder promovendi in Nederland. Een aanzienlijk percentage promovendi (landelijk 25%) maakt het promotie-traject niet af en eigenlijk weten we niet precies waarom. Deze bijeenkomst stond in het teken van het bijeen-brengen van casuïstiek, kennis en best practices betreffende dit onderwerp.
Centrale vragen
De centrale vraag luidde: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van uitval? Sub-vragen waren o.a.: Zijn er harde cijfers bekend en zo ja hoe zien die eruit? Zijn er risicogroepen aan te wijzen? En zijn er verschillen te onderscheiden tussen vakgebieden of tussen graduate schools? Wat kunnen graduate schools doen om het probleem aan te pakken. Men treft hier het verslag van de bijeenkomst: 15 december 2017 Verslag

Voor een gedetailleerd overzicht van de programma onderdelen en inleidingen raadplege men de webpagina Ontmoetingen